แบบสอบถาม
เช็คสุขภาพศูนย์โรคต่างๆ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

 • ศูนย์
  ส่งเสริม
  สุขภาพ
 • ศูนย์สมอง
 • ศูนย์
  หัวใจ
 • ศูนย์
  กระดูก
  และข้อ
 • ศูนย์
  สูติ-นรีเวช
1. คุณมีอายุเท่าไร
2. เพศอะไร
3. คุณออกกำลังกายเป็นประจำหรือไม่
4. ในครอบครัวของคุณมีคนเจ็บป่วยหรือไม่
5. คุณตรวจสุขภาพประจำปี ทุกๆ ปี หรือไม่